Судска управа Прекршајног суда у Вршцу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Вршцу чине:

• Председник суда, Лућијан Берлован


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења.

За заменика председника суда одређена је судија Мила Вејин, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Управитељ писарнице, Јелена Мунћан


Управитељ писарнице помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Вршцу.