Рад судске праксе прекршајног суда у Вршцу

За судију судске праксе одређена је судија Татјана Николић.

Задатак судске праксе је сарадња са одељењем судске праксе Прекршајног апелационог суда у циљу остваривања јединствене правне заштите грађана Републике Србије пред прекршајним судовима.
Судија судске праксe је у обавези да најмање једном месечно одржава консултације о којима се води записник и примерак записника доставља судској управи у седишту суда, да би се заузети ставови разматрали на редовним седницама свих судија.