Судијски помоћници Прекршајног суда у Вршцу


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.


Судијски помоћници у Прекршајном суду у Вршцу:

Седиште суда

1. Родика Ђибан и
2. Славица Георгијевски

3. Славица Георгијевски ће по потреби и по налогу председника суда радити и у седишту и у одељењима суда у Белој Цркви и Пландишту.