Sudska uprava Prekršajnog suda u Vršcu

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Vršcu čine:

• Predsednik suda, Lućijan Berlovan


Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Mila Vejin, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.• Upravitelj pisarnice, Jelena Munćan


Upravitelj pisarnice pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Vršcu.