Prijem pismena, izdavanje uverenja i obrasci


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Vršcu svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

Prekršajni sud u Vršcu, telefon 013 836-433


Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Vršcu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.30 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i uplaćuje se na žiro račun br. 840-29722845-07.

Primer popunjene uplatnice

Preuzmite dokument


AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA (95,00 dinara)

Prekršajni sud u Vršcu 013 836-433